joomla templates top joomla templates template joomla

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

 Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) zawiadamia, o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego" obejmującego działki nr 1/2 KM 96 obręb 0960, 1/1 KM 96 obręb 0960, 1/4 KM 23 obręb 0230 zlokalizowanego na lewym brzegu zbiornika Stopnia Wodnego rzeki Wisły we Włocławku w sąsiedztwie zapory bocznej.

W związku z tym właściciele działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym będzie realizowane powyższe przedsięwzięcie będący stronami postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. 3- Maja 22 w pokoju nr 19, I piętro, w godzinach urzędowania od godz. 7.30 do godz. 15.30 (wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.00).

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

POUCZENIE

Obwieszczono dnia 8 czerwca 2009 roku. zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.