joomla templates top joomla templates template joomla

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek

włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.) informuje właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Włocławek o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

   1. Księgi wieczyste dla miasta Włocławek prowadzone są przez Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych - Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych Ekspozytura we Włocławku przy ulicy Kilińskiego 20.
   2. Księgi wieczyste są jawne i każdy ma prawo sprawdzić, kto jest ujawniony w dziale drugim księgi wieczystej jako właściciel bądź użytkownik wieczysty oraz podstawę nabycia tych praw. Udając się do Wydziału Ksiąg Wieczystych celem zbadania księgi wieczystej lub zamówienia odpisu, należy znać jej oznaczenie, tj. numer KW. Informację o numerze księgi wieczystej można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek przy ulicy Zielony Rynek 11/13. Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.
   3. Dokumentami, które mogą potwierdzać rzeczywisty stan prawny nieruchomości są między innymi :
      - akt notarialny,
      - prawomocne orzeczenia sądu,
      - ostateczna decyzja administracyjna stanowiąca podstawę wpisu w księdze wieczystej,
      - akt nadania,
      - akt własności ziemi.
   4. Dane zawarte w dziale pierwszym ksiąg wieczystych powinny zgadzać się z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Włocławek w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek.
   5. Działania, które należy podjąć w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają stanowi prawnemu nieruchomości):
      - ujawnienie w księdze wieczystej stanu prawnego na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego między innymi takich, jak wymienione w punkcie 3
      - przeprowadzenie postępowania spadkowego, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty ujawniony w księdze wieczystej, nie żyje,
      - przeprowadzenie postępowania o zasiedzenie nieruchomości,
      - przeprowadzenie postępowania w drodze procesu cywilnego o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - w razie wystąpienia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a jej rzeczywistym stanem prawnym.

Ponadto informuje się, że utworzony został dla Miasta Włocławek punkt informacyjno - konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienie problemów prawnych i geodezyjnych związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości oraz sprawdzaniem zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.


Punkt informacyjno - konsultacyjny mieści się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Włocławek przy ulicy 3-go Maja 22 ( 1 piętro, pokój nr 23) i czynny jest w godzinach pracy Urzędu, tj. codziennie od godz. 800  do godz. 1600 , telefon 054 414 41 15.

Do jego zadań należy między innymi udzielanie pomocy w zakresie informacji o rodzaju  i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawniania tych praw w księgach wieczystych.

Prezydent Miasta Włocławek zachęca zainteresowane osoby do sprawdzenia i regulacji stanów prawnych posiadanych nieruchomości.