joomla templates top joomla templates template joomla

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

włącz . Opublikowano w Włocławek samorząd

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Włocławek uchwały Nr XXXIII/217/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 9 października 2009r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek.