joomla templates top joomla templates template joomla

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek

włącz . Opublikowano w Włocławek gminne

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  WŁOCŁAWEK

               Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./,art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst  jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz 2603 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108 /

OGŁASZAM
ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Włocławek

1.Nieruchomości  zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej, położonej w  miejscowości Skoki Duże    , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działki nr 43 o pow. 3600 m 2  i nr 44/1 o pow. 3 000 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 60276, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.W aktualnie obowiązującym miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem UO teren usług oświaty – szkoła.Nieruchomość obciążana jest obowiązkami wynikającymi z umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartą z  Panią Mariolą  Jankowską.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 310 000,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  31 000,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2009 r. o godzinie 11 00. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

2. Nieruchomości niezabudowanej , położonej w miejscowości Modzerowo , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 424/5  o pow. 20 074 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr  36785, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.Nieruchomość  w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy usługowej .Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi  104 300,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  10 430,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2009 r. o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

3. Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Modzerowo , oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr  128/56 o pow. 2 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr  37537, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.Nieruchomość w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi  62 400,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  6 240,00  zł.
Przetarg odbędzie się w  dniu 2 września 2009 r. o godzinie 12 30  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  -sala konferencyjna.

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT w wysokości 22 % zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny kupna . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie  tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto BOŚ S.A O/Włocławek  nr 621540 1069 2001 8700 6419 0002 nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym , osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot , oryginał dowodu wpłaty wadium, Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 1 miesiąca  od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym  koszty  wyceny, ogłoszenia   oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami / . Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami  Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336 w godzinach pracy Urzędu.