joomla templates top joomla templates template joomla

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego: wczoraj odbyło się otwarcie ofert

włącz . Opublikowano w Włocławek wiadomości

Wczoraj w ratuszu odbyło się otwarcie ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, związanych z realizacją inwestycji pn.: „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo Technologiczny”. Na przetarg dotyczący budowy infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego wpłynęło 9 ofert, a na postępowanie dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego złożono 7 ofert.

Przypomnijmy: przedmiotem pierwszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmuje m.in. wykonanie 3,1 km dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, podczyszczalni ścieków deszczowych, przepompowni ścieków sanitarnych, wykonanie sieci wodociągowej gospodarczej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, a także rozwiązanie kolizji z istniejącym rurociągiem naftowym i kablem światłowodowym. Przy Parku Przemysłowo - Technologicznym powstaną: jezdnia – 23,3 tys. m kw., ciąg pieszo-rowerowy – 1,9 tys. m kw., ścieżka rowerowa – 2,1 tys. m kw., chodnik 5,4 tys. m kw., perony przystankowe 738 m kw., zjazdy 340 m kw. oraz zieleń 3,1 tys. m kw. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, od daty ostatecznego odbioru robót. Szacunkowa wartość zamówienia bez podatku VAT to 27,6 mln zł. Drugie zamówienie dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Inżynier będzie m.in. zarządzał i nadzorował nad realizacją inwestycji, obejmującą uzbrojenie terenu o powierzchni 36,9 ha w infrastrukturę techniczną. Ponadto będzie egzekwował od wykonawcy robót budowlanych wymagań dotyczących jakości wykonania, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót. W okresie gwarancji na roboty, od dnia zakończenia robót budowlanych będzie prowadził kontrole. Jednym z zadań Inżyniera będzie ścisła współpraca z zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz. Ponadto będzie przedstawiał inwestorowi raporty i sprawozdania z realizacji inwestycji. Okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlano-montażowe będzie trwał 5 lat liczony od dnia wystawienia protokółu końcowego robót. Inżynier kontraktu raz w roku zorganizuje i dokona przeglądu w ramach rękojmi i gwarancji. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - oś priorytetowa 5 „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.6. kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje”.